algemene
voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van ENLIGHTEN, gevestigd te Amsterdam,

KvK-nummer: 54940842, BTW-nummer: NL001819262B24, 

(hierna: ENLIGHTEN)

ENLIGHTEN biedt coachingstrajecten aan voor persoonlijke ontwikkeling waarbij een holistische benadering de basis is. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ENLIGHTEN aangeboden diensten. De algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan één van de aangeboden diensten.

  1. Inschrijving en betaling

1.1          Door u via de website in te schrijven voor een behandeling gaat u een overeenkomst aan met ENLIGHTEN. Inschrijvingen gaan via het online boekingssysteem. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst tussen u en ENLIGHTEN komt tot stand zodra de inschrijving ENLIGHTEN heeft bereikt en ENLIGHTEN u de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Per e-mail ontvangt u een factuur en een bevestiging van inschrijving.

1.2          Betaling van de behandeling vindt plaats per bank/giro o.v.v. het factuurnummer en dient uiterlijk dezelfde dag van de behandeling betaald te zijn en op de rekening van ENLIGHTEN te staan. De betaling kan ook ter plekke via online bankieren te worden betaald.

2. Het aanbod

2.1          Alle genoemde prijzen die vermeld staan op de website zijn incl. BTW. Aanbiedingen voor behandelingen van ENLIGHTEN, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en programma.

3. Annuleren

3.1          Annuleren is uitsluitend mogelijk  twee dagen (=48 uur) voor aanvang een individuele sessie. Bij annuleren met inachtneming van genoemde termijnen, ontvangt u het volledige bedrag terug. Annuleert u na deze termijn, dan bent u verplicht het verschuldigde bedrag te betalen of er vindt geen teruggave van het verschuldigde bedrag plaats.

3.3             In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij annuleren door langdurige ziekte, kan na overleggen van een medische verklaring van een huisarts of specialist, gezocht worden naar een passende oplossing.

4. Uitval behandelaar

4.1          Bij ziekte en/of uitval van de behandelaar zal ENLIGHTEN indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal ENLIGHTEN u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. ENLIGHTEN zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen om de coachsessie in te halen.

4.2          In geval van ziekte en/of uitval van de behandelaar heeft u/uw kind geen recht op (schade)vergoeding. Uitval van de behandelaar is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

5. Persoonsgegevens 

5.1          Bij inschrijving voor een behandeling worden uw persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst goed te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van ENLIGHTEN. Mocht u geen prijs stellen op informatie van de activiteiten van ENLIGHTEN, dan kunt u dit per e-mail aan ENLIGHTEN melden.

6. Aansprakelijkheid

6.1          ENLIGHTEN sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van letsel en/of schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel (diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen inbegrepen) aan personen en/of eigendommen opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde individuele sessie.

ENLIGHTEN kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het buiten de sessies toepassen van de informatie. Deelname volledig op vrijwillige basis en op eigen risico.

6.2          De door ENLIGHTEN aangeboden sessies hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkeling en ontplooiingsprocessen. Toelating tot de sessies geschiedt in volgorde van aanmelding, maar ENLIGHTEN is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel u, uw kind als de medecursisten, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.

6.3          Bij lichamelijke en/ of psychische klachten dient u de huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan de behandelaar kenbaar gemaakt te worden. De behandelaar kan ook aan de hand hiervan ter bescherming van uzelf, uw kind of medecursisten besluiten om toegang tot de behandelingen te weigeren.

7. Beeldopname

7.1          ENLIGHTEN behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de behandelingen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en/of om deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.

7.2          Tijdens individuele sessies heeft u of uw kind zelf de keuze of er geluidsopnamen van de sessie gemaakt worden. Deze opnamen worden alleen aan u overhandigd en zullen vertrouwelijk behandeld worden. U kunt de geluidsopnamen tot maximaal één week na de sessie per e-mail ontvangen.

7.3          Het maken van eigen beeld- en/of geluidopnamen tijdens een behandeling is alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van ENLIGHTEN en de overige deelnemers.

8.  Klachten en geschillen 

8.1          ENLIGHTEN zet zich volledig in om de individuele sessie tot een succes te maken. Alle informatie door u aan ENLIGHTEN verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

8.2          Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). ENLIGHTEN zal er alles aan doen om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

9. Toepasselijk recht

9.1       Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ENLIGHTEN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Een kopie van de Algemene Voorwaarden zal op verzoek kosteloos worden toegezonden.